front-start
Podsumowanie konferencji prasowej programu edukacyjnego Polkard Media Junior PDF Email
04.11.2007.
Konferencja prasowa „Tuż przed kampanią… Media w profilaktyce chorób serca dzieci i młodzieży”,  odbyła się 8 listopada 2007 w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie.

Gospodarzem  konferencji był koordynator Programu Polkard Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, który na wstępie powitał zebranych dziennikarzy oraz przedstawił skład prezydium konferencji: Dr n. hum. Zofia Słońska; Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Dr hab. n. med. Joanna Książyk, Dr n. med. Lidia Ostrowska – Nawarycz
oraz specjalnych gości konferencji: Prof. dr hab. n. med.  Adam Torbickiego, Doc. dr hab. n. med. Małgorzatę Kozłowska-Wojciechowską, lek. Agnieszkę Delektę

Następnie Prof. Drygas podsumował osiągnięcia programu Polkard Media w latach 2003-2007.
Trwający już 4. rok Program Polkard Media „Pamiętaj o Sercu” (2003-2005, 2006-2008) finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Serca i Naczyń POLKARD,  koordynowany przez Instytut Kardiologii w Warszawie przy aktywnym współudziale Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii należy z pewnością do najbardziej spektakularnych a zarazem skutecznych  projektów edukacyjnych w historii medycyny w Polsce.
Kampanie edukacyjne prowadzone za pośrednictwem mediów wpływają w istotny sposób nie tylko  na poziom wiedzy,  ale często także na zachowania zdrowotne całego społeczeństwa bądź wybranych grup. Odpowiedni do skali i zasięgu przedsięwzięcia  budżet Programu Polkard umożliwił realizację w ciągu ostatnich  lat różnorakich działań o charakterze marketingowym i promocyjnym. Dzięki umowie o partnerstwie i  dobrej współpracy z kierownictwem telewizji i radia publicznego, zrealizowano kampanię reklamowa opartą na  spotach telewizyjnych i radiowych oraz edukacyjnych filmach i audycjach radiowych.
Szerokie spektrum oddziaływania mediów ( telewizja, radio, gazety codzienne, prestiżowe tygodniki , popularne pisma kolorowe o dużych nakładach, czasopisma o tematyce „lifestylowej” i zdrowotnej, internet itp.) oraz wykorzystanie nowoczesnych technik marketingowych spowodowało, że świadomość zagrożenia chorobami serca i naczyń wzrosła o ok. 10%-15%   ( z ok. 50% do 60-65% ogółu ankietowanych), szczególnie w grupie osób o niższym poziomie wykształcenia oraz  młodych osób dorosłych.  
  Poprawiła się wiedza na temat prawidłowego sposobu odżywiania oraz na temat konieczności regularnej kontroli ciśnienia tętniczego oraz glukozy i cholesterolu. Znamiennie więcej osób dorosłych zadeklarowało chęć rzucenia palenia tytoniu, poprawy aktywności fizycznej, bardziej racjonalnego sposobu odżywiania czy chęć schudnięcia. Korzystne zmiany zachowań zdrowotnych ( lepsza dieta m.in.  więcej warzyw i owoców, więcej ćwiczeń fizycznych) deklarowało ok. 15-20% ankietowanych. Ponad 94% osób udzieliło prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu postępowania przy podejrzeniu zawału serca ( Drygas i wsp. 2006, 2007). Zbadano również, że znacznie wzrósł odsetek osób znających prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego – z ok. 11 % do niemal 30% pytanych.
Wartością dodaną programu, trudną do przeliczenia w skali finansowej,   jest zainteresowanie i uznanie społeczności międzynarodowej , co jest nie bez wpływu na prestiż międzynarodowy i postrzeganie Polski w Europie i na świecie. Obecny etap programu - Polkard Media Junior - jest szczególny, gdyż głównym odbiorcą działań edukacyjno-promocyjnych są dzieci i młodzieży w Polsce.

Wiedza, postawy i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w Polsce w roku 2006 – punkt wyjścia dla kampanii edukacyjnej – Dr n. hum. Zofia Słońska na podstawie interesujących badań przeprowadzonych przez PBS DGA dla Instytutu Kardiologii na reprezentatywnej grupie 1048 dzieci i młodzieży w grudniu 2006, przedstawionych w formie raportu.
Znacząca większość dzieci (77%) uważa, że zdrowie zależy od nich samych. W świadomości dzieci i młodzieży czołowe miejsce wśród spontanicznie wymienianych czynników zagrażających zdrowiu zajmują palenie papierosów (75,4%), picie alkoholu (68,5% ) oraz branie narkotyków (56,9%) – jest to zdaniem dr Słońskiej pozytywny skutek innych, równoległych społecznych kampanii prozdrowotnych. Jednocześnie istotne czynniki ryzyka CHUK jakimi są niewłaściwe odżywianie i brak ruchu są zdecydowanie zbyt rzadko wymieniane i to one będą stanowić temat obecnie przygotowywanej kampanii medialnej dla programu Polkard Media.
Interesujące również wydają się dane dotyczące sposób spędzania wolnego czasu – niemal 6 godzin w wolnym dniu młodzież i dzieci spędzają przed monitorami TV  lub komputera. O ile respondenci deklarują chęć zmiany tego modelu, pozostaje on raczej w sferze życzeniowej życzeniowa. Hasło w edukacyjnych filmach wolny od nauki dzień.
Głęboki niepokój budzi fakt, ze ponad 60 proc. spośród dzieci i młodzieży objętych raportem to bierni palacze, gdyż co najmniej jedno z ich rodziców pali papierosy.