front-start
Konkurs na dofinansowanie realizacji programów TV i radiowych dotyczących zapobiegania chorobom serca i naczyń - 2007 rok PDF Email
05.01.2007.


W związku z realizacją Projektu: „Edukacja społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, otyłością, cukrzycą, uzależnieniem od tytoniu), oraz na temat współczesnych metod postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu, dzięki współpracy z telewizją i innymi środkami masowego przekazu Polkard Media Junior - Pamiętaj o Sercu” * finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania ze środków „Projektu” cykli programów telewizyjnych lub radiowych (co najmniej 4 odcinki w cyklu) dotyczących problematyki zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia w wysokości od 2 000 PLN  do 10 000 PLN brutto na jeden odcinek. Za szczególnie istotne uważamy zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, sposób odżywiania, umiejętność radzenia sobie ze stresem, unikanie nałogów: alkohol, papierosy) oraz systematycznej kontroli własnego stanu zdrowia w profilaktyce chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży. Chodzi nam o podkreślenie związku między zachowaniami zdrowotnymi  w dzieciństwie i młodości a stanem zdrowia w wieku dorosłym. Adresatem mogą być rodzice, nauczyciele lub dzieci i młodzież.

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają te programy, które posiadają potwierdzoną datę emisji przez nadawców o zasięgu ogólnopolskim lub przynajmniej regionalnym. Dodatkowym atutem będzie możliwość wielokrotnej emisji zgłaszanych programów w różnych stacjach TV i radiowych w latach 2007-2008.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty profesjonalnie zajmujące się produkcją filmową, telewizyjną lub radiową. Koordynatorzy Projektu dopuszczają uczestnictwo w konkursie uczelni artystycznych i filmowych.
Przedmiotem oceny merytorycznej i artystycznej będą scenariusze cykli programów przewidzianych do produkcji. Dopuszcza się możliwość dofinansowania cyklu programów będącego w trakcie realizacji. Decyzję o wyborze scenariuszy oraz zakresie dofinansowania podejmie Komisja pod przewodnictwem koordynatorów Projektu „Pamiętaj o Sercu” w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 10 października 2007 roku wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Instytut Kardiologii, Zakład Epidemiologii, Prewencji ChUK i Promocji Zdrowia
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Koperta powinna być opatrzona dopiskiem „PAMIĘTAJ O SERCU – DOFINANSOWANIE”

Dodatkowe pytania i wątpliwości prosimy przesyłać w kopercie opatrzonej dopiskiem „PAMIĘTAJ O SERCU – DOFINANSOWANIE” na adres:
Instytut Kardiologii, Zakład Epidemiologii, Prewencji ChUK i Promocji Zdrowia
 ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

* Projekt „Pamiętaj o sercu” stanowi część programu POLKARD. Więcej informacji o Programie POLKARD oraz „Pamiętaj o Sercu” można znaleźć na stronach internetowych:
www.ikard.waw.pl ; www.polkard.org ; www.ptkardio.pl ; www.pamietajosercu.pl ; www.graoserce.pl


pdf Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
 
logo_ik_podstawowe_cmyk