front-start
Konkurs na dofinansowanie realizacji programów TV i radiowych dotyczących zapobiegania chorobom serca i naczyń PDF Email
08.06.2005.

W związku z realizacją „Projektu edukacji zdrowotnej w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005 w oparciu o telewizję i inne środki masowego przekazu – Pamiętaj o Sercu” * finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania ze środków „Projektu” programów telewizyjnych i radiowych dotyczących problematyki zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia w wysokości od 2 000 PLN do 24 000 PLN brutto. Za szczególnie istotne uważamy zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowego stylu życia w profilaktyce tych chorób, znajomość i możliwość diagnostyki tzw. czynników ryzyka, celowość systematycznej kontroli własnego stanu zdrowia oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia objawów chorób serca i naczyń ( zawału serca, udaru mózgu).

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają te programy ( cykle programów), które posiadają potwierdzoną datę emisji przez nadawców o zasięgu ogólnopolskim lub przynajmniej regionalnym. Dodatkowym atutem będzie możliwość wielokrotnej emisji zgłaszanych programów w różnych stacjach TV i radiowych w latach 2005-2006.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty profesjonalnie zajmujące się produkcją filmową, telewizyjną lub radiową. Preferowani będą producenci posiadający doświadczenie w realizacji programów o problematyce zdrowotnej. Koordynatorzy Projektu dopuszczają uczestnictwo w konkursie uczelni artystycznych i filmowych.
Przedmiotem oceny merytorycznej i artystycznej będą scenariusze programów w przygotowaniu bądź też, programy już zrealizowane. Programy w przygotowaniu musza być zrealizowane najpóźniej do 15 października 2005 roku.
Decyzję o wyborze programów oraz zakresie dofinansowania podejmie Komisja pod przewodnictwem koordynatorów Projektu „Pamiętaj o Sercu” w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 1 września 2005 wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Koperta powinna być opatrzona dopiskiem „PAMIĘTAJ O SERCU – DOFINANSOWANIE”

Dodatkowe pytania i wątpliwości prosimy przesyłać w kopercie opatrzonej dopiskiem „PAMIĘTAJ O SERCU – DOFINANSOWANIE” na adres:
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

* Projekt „Pamiętaj o sercu” stanowi część programu POLKARD. Więcej informacji o Programie POLKARD oraz „Pamiętaj o Sercu” można znaleźć na stronach internetowych:
www.ikard.waw.pl ; www.polkard.org ; www.ptkardio.pl ; www.pamietajosercu.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE


ZAŁĄCZNIKI:
1. Scenariusz
2. Szczegółowy kosztorys
3. W przypadku programów już zrealizowanych kopię VHS, DVD, Video –CD.
4. W zależności od statusu wykonawcy: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 
logo_ik_podstawowe_cmyk